Captive Portal & Hotspot

Google Login

Kích hoạt tùy chọn Đăng nhập Google, một nút Đăng nhập Google sẽ xuất hiện trên Trang Splash tích hợp Wisky. Quá trình đăng nhập được tự động cấu hình và thực hiện, vì Google giao tiếp với ứng dụng "Truy cập Internet" của Wisky.

 

03:34 PM 28/03/2018

Làm thế nào để thiết lập một trang splash page để đăng nhập wifi bằng mạng xã hội?

Trên trang Wisky Splash Page, bạn có thể thêm một hoặc nhiều nút đăng nhập xã hội. Dưới đây, bạn có thể tìm thấy cách để kích hoạt và tùy chỉnh chúng.

02:01 PM 28/03/2018

Facebook social actions overview

Nếu Facebook Social Actions kích hoạt trên Tanaza tích hợp Splash Page, khách sử dụng Wifi có thể xác thực bởi một hành động Facebook Social.

 

03:49 PM 27/03/2018