Hướng dẫn kiểm soát băng thông (QOS)

TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
15:26 18/01/2019

Hưởng dẫn kiểm soát bang thông (QOS)

B1: Truy cập vào unifi controller bằng tài khoảng mà bạn đã tạo

B2: chọn Site mà bạn muốn giới hạn băng thông trong mục CURRENT SITE.

B3: Sau khi chọn site bạn muốn giới hạn băng thông bạn vào mục Setting. Chọn Mục USER GROUP . Nhấp vào mục CREATE NEW USER GROUP. Để tạo nhóm user.

 

B4: Bạn nhận tên group vào mục Name

  • Nhấp chuột vào mục Limit download bandwidth để giới hạn tốc độ Dowload

+   Sau đó bạn điền tốc độ download tối đa cho một thiết bị khi kết nối vào mục  và chọn đơn vị là Kbps hoặc Mbps

  • Nhấp chuột vào mục Limit Upload bandwidth để giới hạn tốc độ upload, bạn cũng điền thông số cho mục này như: Tốc độ upload và đơn vị đo upload
  • Sau đó nhấn SAVE để lưu

B5: Bạn chọn Wireless Netrworks -> chọn tên của wifi mà bạn muốn giới bạn băng thông. Sau đó nhấp Edit để chỉnh sửa cấu hình wifi (Lưu ý: Nếu bạn chưa có wifi thì nhấp vào mục CREATE NEW WIRELESS NETWORK)

B6: Bạn chọn ADVANCED OPTIONS -> Nhấp chọn tên user mà bạn đã cấu hình giới hạn băng thông hồi nãy  -> Nhấp Save lại lần nữa là xong

Để lại email để download tài liệu

Đăng kí email

TIN BÀI LIÊN QUAN