Làm thế nào để thiết lập điểm truy cập Wisky

Network Management & Monitoring / Làm thế nào để thiết lập điểm truy cập Wisky
Network Management & Monitoring Làm thế nào để thiết lập điểm truy cập Wisky

Làm thế nào để thiết lập điểm truy cập Wisky

quanly | 05:55 PM 30/03/2018

Khi bạn đã thêm điểm truy cập của bạn vào Wisky Cloud Dashboard (xem: Làm thế nào để thêm điểm truy cập), bạn có thể thiết lập nó từ xe thông qua “Wisky Cloud Dashboard”.

 

Làm thế nào để mở những tab thiết lập AP

Từ “Wisky Cloud Dashboard”, chọn menu “Thiết bị”  ở tab bên trái, chọn thiết bị của bạn để thiết lập, chọn "Settings", bạn sẽ thấy tất cả các tab thiết lập AP

 

Thông tin thiết bị

Bạn có thẻ tìm thấy ở đây tên, nhà cung cấp, mẫu, địa chỉ MAC và IP công khai của điểm truy cập, và ngày AP được thêm vào dashboard.

Trong phần “Chỉnh sửa thiết bị”, bạn có thể:

  • - Thay đổi các thông tin của thiết bị

  • - Thay đổi địa chỉ MAC, Sinh mã kích hoạt.

 

 

Tương tác

Ở phần “Tương Tác”, bạn có thể:

  • - Tắt Proxy

  • - Thay đổi mật khẩu Wifi của bạn

  • - Bật Hotspot